вторник, 21 марта 2017 г.

Քիմիա գիտելիքի ստուգում-39-րդ  դաս.    Ամփոփիչ  թեստ-3
Թեմաներ` «Հալոգեններ»,  «Թթվածին»,   «Ջրածին»-1-
Յուրաքանչյուրառաջադրանքը  0.5միավոր  է
1.    Ո՞ր  շարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց 
զանգվածային  բաժնի  նվազման.        
 1)ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր
2) սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր
3)  սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպեր
4)ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր
2.  Սովորական պայմաններում  ո՞ր  շարքի  բոլոր  նյութերն  են  գազեր
1)  կալիումիֆտորիդ,  յոդջուր
2)  կերակրի  աղ, սոդակավիճ
3)  քլոր, ածխաթթու  գազ,  թթվածին
4)  կարմիրֆոսֆոր,  օզոն, բրոմ 

3.Ո՞ր քիմիական տարրի ատոմներն են առկա թվարկված բոլոր նյութերի
Բաղադրության մեջ. նատրիումի  հիդրօքսիդ,օզոն, ածխածնի (IV) օքսիդ, ջուր,     
ազոտական  թթու,  մագնեզիումի օքսիդջրածնի  պերօքսիդ.
1)   ջրածին                       2)  թթվածին                        3)  քլոր                 4)  ածխածին

4.Պարբերականհամակարգի ո՞ր  խմբում  և  ո՞ր  ենթախմբում   են  գտնվում  հալոգենները.
1)  V և  երկրորդական                                           3)  lV  և  գլխավոր
2)  Vllև  գլխավոր                                                  4)  Vl  և  երկրորդական


 
5.Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.
ա)քլորաջրում քլորի մոտ 30%-ը  փոխազդում  է  ջրի հետ
բ) բրոմաջրում  և յոդաջրում հալոգենները հիմնականում մոլեկուլային ձևովեն
գ)  հալոգենների լուծելիությունը ջրում մեծանում  է Cl2 – Br2 – I2շարքում
1)   ա, գ                         2)  ա, բ, գ                       3) բ, գ                               4) ա,բ  
6.    Քանի՞ էլեկտրոն է  առկա  հիմնական  վիճակում  գտնվող  17  կարգաթվով  տարրի  ատոմի
վալենտային  շերտում.
1)  4                                                   2) 1,806 . 1024                      3)   7                                 4)  5
7.Երկրագնդի կեղևում թթվածնի և  սիլիցիումի զանգվածային բաժինները հավասար
են 0,48 և  0,28, համապատասխանաբար:
Եկրակեղևում  թթվածնի  ատոմների  թիվը  քանի՞ անգամ   է  մեծ  սիլիցիումի
ատոմների  թվից.  
   1)   2                         2) 2,5                       3) 3                                4) 4  
-2-  
8.Քա՞նի  զույգ  էլեկտրոն  է  պատկերվում   քլորի  մոլեկուլի  էլեկտրոնային  բանաձևում.    
     1)  7                     2)  14                     3)  10                             4)  2
9.Քանի՞ լրիվ  լրացված  էլեկտրոնային  թաղանթներ  ունեն  հետևյալ  տարրերից   
 յուրաքանչյուրը` O, Cl, Br, I:  Պատասխանում  թվերի  համապատասխան  շարքն  է.
1)  2,2, 3, 4                   2)  1,2, 3, 3                         3)  1,2,4,4                           4)  2,3,4,5
10.Ո՞րպնդումներն են ճիշտ աղաթթվի համար. 
ա)ջրային լուծույթում դիսոցված 
բ)դրա աղերը կոչվում են քլորիդներ
գ)  փոխազդում  է հիմքերի հետ
դ)լակմուսը ներկում  է  կապույտ
ե)ակտիվ մետաղների հետ փոխազդելիս անջատվում  է  ջրածին
զ)չի փոխազդում հիմնային օքսիդների հետ
1)ա, բ, գ, դ                      2)  բ, գ, դ, ե                            3)   ա, բ, գ, ե           4)  գ, դ, ե, զ

11. Հետևյալ բանաձևերովո՞ր  ջուրն  է  բնության  մեջ  առավել  տարածված.
1)  T217O                               2)   D216O                         3)   H216O                            4)  T218O
12.Որքա՞ն է  թթվածին   տարրի  զանգվածային  բաժինը (%)  ծանր  ջրում` D2մոլեկուլում.
1)  25                           2)   29,4                            3)  70,6                              4)  80
13.Լաբորատորիայում օզոն ստանալու նպատակով փականոթում գտնվող թթվածինը
ենթարկել  են  էլեկտրական պարպման,        
ինչպե՞ս  է  փոխվում  անոթում  գտնվող   գազի  զանգվածը.                                                       
1)  չի  փոխվել             2) մեծացել  է  1,5 անգամ 3) պակասել  է              4) մեծացել  է  աննշան

14.Օզոնը հայտնաբերում են  այն  անցկացնելով  կալիումի  յոդիդի  ջրային  լուծույթովըստ 
      հետևյալ  ռեակցիայի     2KI  +  2O3  + H2O  =  2O +  I2  +2KOH      Հավասարեցրեք  ռեակցիան,
      որքա՞ն  է  ռեակցիայի   հավասարման  գործակիցների  գումարային  թիվը.
1)   5                           2)  8                                     3)   3                                 4)  10

15.Քանի՞մոլեկուլ է պարունակվում ջրի մեկ լիտրում(ρ=1գ/մլ).
1) 6,02 • 1023              2)  3,35 • 1024                    3)  3,34 • 1025                            4)  3,35 • 1023  
16. Ի՞նչ զանգվածով (գ) նստվածք  կգոյանա  5,85 գ  NaCl-ի և    
ավելցուկով  վերցրած  արծաթի  նիտրատի  փոխազդեցությունից.
1)  14,35                        2)  287                              3)   36                          4)  574

-3-
17.Ջրածինը խառնելեն օդին  և  այրել: Ստացվել  է  9 գ  ջուր: Ի՞նչ  ծավալով (լ)  
       ջրածին  են  խառնել  օդին.   
     1)  6,72                      2)  11,2                             3)  22,4                          4)  5,66
18.ա)Ո՞ր զույգ նյութերի փոխազդեցության դեպքում ջրածին կանջատվի.
1)խիտ ծծմբական թթու և ցինկ
2).նոսր ազոտական թթու և պղինձ
3)խիտ աղաթթու և արծաթ    
4)նոսր ծծմբական թթու և ալյումին
բ)Գրել ռեակցիայի հավասարումը Zn+H2SO4 + H2
Հաջողություն

Թուրքմենչայի պայմանագիր

1828 թ. Թուրքմենչայի պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստանի և Իրանի միջև՝ նշանավորելով 1826-1828 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտը։ Պայմա...