понедельник, 27 февраля 2017 г.

My yesterday

My yesterday
My yesterday started when I woke up. Then I went to bath-room and I washed. Then I put on my clothes. Then I had my breakfast and I went to bus stop. When the bus came I get in and went to school. There I have a lunch. When the lessons were over I came to home. I started to do my homework. When I finished my homework I had a dinner with family. After dinner I sit down in front of comuter and started to play games. When the clock show 11 o'clock I went to my bed. And I slept.

Ճամբարային աշխատանք /Մայրենի/

Աչքի հիվանդություն Մի անգամ մի պաշտոնյալի, որպես դատավոր նշանակեցին։Նստեց նա սրահում և սկսեց վարել դատական գործը։Մեղադրողը և մեղադրյալը սկ...