четверг, 23 февраля 2017 г.

My family

My family consists of my mother, father, brother and me. My father is engineer, mother is housewife. Brother and I are studying in same school. He is 6th grade schoolboy, i am 9th. My mother's profession is nurse that's why she is treating us when we have wound. My brother is sdudying drawing. He is very good drawer. In the evening we like to watch TV, play games or talk together. In weekends we like to go to cafe or some entertainment centers. I am helping my brother with his lessons, but he always think that he is right. We are very peaceful family and i love my family very much.

Ճամբարային աշխատանք /Մայրենի/

Աչքի հիվանդություն Մի անգամ մի պաշտոնյալի, որպես դատավոր նշանակեցին։Նստեց նա սրահում և սկսեց վարել դատական գործը։Մեղադրողը և մեղադրյալը սկ...