воскресенье, 26 ноября 2017 г.

My dream house

My dream house will be in Stockholm.There everything is very cheap and salaries are very high.My dream house must have 3 room.One for studio one for me and one for guests.On studio's walls must be acoustic plates, microphone with all extra equipment, pc, green background and softboxes.My room will hame table,bad,wardrobe.In living room will be kitchen, big table with chairs, TV+PS4k, basketball shit with ball,some sofas, mini bar and some wardrobes too.

Թուրքմենչայի պայմանագիր

1828 թ. Թուրքմենչայի պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստանի և Իրանի միջև՝ նշանավորելով 1826-1828 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտը։ Պայմա...