суббота, 18 ноября 2017 г.

Mkhitar Sebastatsi

1.Venice is bery beautiful, fameous and antiquarian.
2.For architecture,  and it is city on the water.
3.Because there is San Lozaro island.
4.Urbatagirq by Hakob Meghapart.
5.Very nice and architecture city.There was Mkhitar Sebastatsi.
6.Very stupid question.
7.Maybe Sebastatsi.
8.Armenologist, founder of Congregation.
9.Mkhitar Sebastatsi.
10.Photos and history about the building.
11.I think educational and religious. 

2017-2018 Հաշվետվություն

Նախագծեր; Մասնակցել եմ Հայոց լեզվի թարգմանչական աշխատանքների շարքին։Դրա մեջ են մտնում՝ գրական ոլորտի մեծերի թարգմանչական աշխատանքները, առա...