воскресенье, 15 октября 2017 г.

Why do people go to school?

At first I think people go to school to learn something.But when they go there they think "When will this lesson over, its too uninteresting".But yes school curriculum is very bad.Someone goes to school to find new friends to communicate with somebody who's and yours interest are the same.Someone can go to school to spend time or his/her time is uninteresting.Someone goes to find girlfriend why not. At least people go to school, because they want to become a doctor or something else and they need to learn.Why do I go to school? I did not want to go to the 1st class.That was only my mom.And in our years people hate or don't love a person who did not finish the school. No one can go to school.At first when we go to the 1st class we can't think where do we go.But when we go to the 4th or the 5th we want to leave the school but we can't cause everyone says that you have to go to school, if you don't go to school you will be a homeless stupid person.But now parents don't know that everyone can earn easy money.To be a YouTuber, to become a cybersportsman, become a gaming journalist etc.

Թուրքմենչայի պայմանագիր

1828 թ. Թուրքմենչայի պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստանի և Իրանի միջև՝ նշանավորելով 1826-1828 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտը։ Պայմա...