воскресенье, 8 октября 2017 г.

10-րդ դաս.-Ամփոփիչ թեստ 1. «Կրկնողություն»

10-րդ դասարան
Ամփոփիչ թեստ
Կրկնողություն
Հարցեր
1.Սեղան,գրիչ,տետր,մատանի
2.5
3.Շաքարավազ,քացախաթթու,գլյուկոզ․սպիրտ
4.միայնպինդ
5.9,65գ
6.NaOH,CO2,NH3,CuSO4
7.H2,NH3,H2O,CH4
8.Օքսիդ-Na2O,BaO,CO2,Al2O3.MgO,SO3
Թթու-HNO3,HCl,H2SO4,H3PO4
Հիմք-Ca(OH)2,Fe(OH)2,NaOH,Al(OH)3
Աղ-NaHCO3,AgNO3,K2SiO3,NaCl,CaCl2,CuSO4
9.P,O,C,Fe,N
10.պրոտոն,էլեկտրոն,նեյտրոն
11.ա)P
բ)Z=+15
գ)P(15p,16n)16e
դ)3-րդ պարբերություն, լրացված է K-ն և L-ը
ե)5-րդ խումբ, գլխավոր ենթախումբ
զ)K շերտ-2e
L շերտ-8e
M շերտ-5e
է)1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
ը)ոչ մետաղակ
թ)Mg3P2,PH3,P2O5.P,P4,H3PO4,LiPO4,AlP
ժ)m0=31*1,66*10-24գ=51*10-24գ
Mr(P2O5)=2*P+5*O=142
12.ա3,բ2,գ6,դ4
13.ճիշտ-1,4
սխալ-2,3,5,6
14.ա2Դ,բ1Բ,գ4Ա,դ3Ե,ե5
15.ա1Ա,բ6Ա,գ4Ե,դ2Դ
16.ա-6

Թուրքմենչայի պայմանագիր

1828 թ. Թուրքմենչայի պայմանագիրը կնքվել է Ռուսաստանի և Իրանի միջև՝ նշանավորելով 1826-1828 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ավարտը։ Պայմա...