понедельник, 15 мая 2017 г.

Means of communication


There are many ways for communicate with people.The mosf popular of them is phone.Most of people had phones.But most of them don't know how was the first phone.The first phone was so bad, because who wastalking can't heard, and the other one can only heard and cannot talk.But some timeslater was created a new phone.It became very popular.In first month was sold 6 phones.In first year 117 years.And then 6 millions phones in USA.

Ճամբարային աշխատանք /Մայրենի/

Աչքի հիվանդություն Մի անգամ մի պաշտոնյալի, որպես դատավոր նշանակեցին։Նստեց նա սրահում և սկսեց վարել դատական գործը։Մեղադրողը և մեղադրյալը սկ...