четверг, 11 января 2018 г.

10-րդ դասարանի Քիմիայի թեստ //Քիմիայի հիմանական հասկացությունները//

1.    Ո՞ր շարքում են  տարրերը  ներկայացված  ըստ  երկրակեղևում  դրանց  տարածվածության   
   նվազման.
1)  ալյումին, թթվածին, սիլիցիում, երկաթ                   3) թթվածին, սիլիցիում, ալյումին, երկաթ
2) սիլիցիում, թթվածին, ալյումին, երկաթ                    4) թթվածին, ալյումին, երկաթ, սիլիցիում
2.    Ո՞րն  է  երկրակեղևում  առավել  տարածված  մետաղը.
1)     ալյումին                             2) պղինձ                                     3)  երկաթ                           4) մագնեզիում
3.     Ո՞րն  է  Տիեզերքում  ամենատարածված  տարրը.
 1)  թթվածինը                            2) ջրածինը                                 3)  ածխածինը                   4)  ազոտը


4.    Երկրագնդի  կեղևում  թթվածնի  և  սիլիցիումի  զանգվածային  բաժինները  հավասար  են  0,48    և  0,28, համապատասխանաբար: Երկրակեղևում  թթվածնի  ատոմների  թիվը  քանի՞ անգամ   է  մեծ  սիլիցիումի ատոմների  թվից.     1)   2                     2) 2,5                          3) 3                            4) 4
5.    Որքա՞ն  է  C, H, O, N, P, S  կենսածին  տարրերի  պարունակությունը կենդանի  օրգանիզմում  ըստ  զանգվածի ( %).     1)  24 %                          2)   97%                             3)  76 %                    4)  62%
6.    Բնական  սիլիցիումը  երեք  իզոտոպների  խառնուրդ  է, որոնց  մոլային  բաժիններն  են`
       28Si - 92%,  29Si - 5%  և  երրորդ  իզոտոպինը` 3%: Ո՞րն  է  երրորդ  իզոտոպի  զանգվածային
       թիվը, եթե  սիլիցիումի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածը  28,11  է.
    1)  30                                         2)  31                                      3)  27                                    4)  32
7.    Ո՞ր  շարքում  են  նյութերը  ներկայացված  ըստ  մարդու  օրգանիզմում  դրանց     զանգվածային   բաժնի  նվազման.
1)     ածխաջրեր, ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր
2)    սպիտակուցներ, ջուր, ճարպեր, ածխաջրեր
3)    սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ջուր, ճարպեր
4)    ջուր, սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր
8.    Ո՞ր  շարքում  են  չվերականգնվող  բնական  պաշարների  անվանումները.
1)   բնական  գազ, անտառային  ծածկույթ, օդ, ջուր
       2)  մաքուր  ջուր, բերրի  հող, նավթ, ածուխ
3)  բույսեր, կենդանիներ, մետաղներ, օդ
4)  մետաղներ, բնական  գազ, ածուխ, նավթ
9.    Քանի՞   քիմիական  տարր  է  առաջացնում  հետևյալ  պարզ  նյութերը` թթվածինկարբին, սև                                     
      ֆոսֆորօզոնալմաստկարմիր  ֆոսֆորֆուլերեն,   գրաֆիտ,   սպիտակ   ֆոսֆոր.
      1)  9                                             2)  3                                                  3)  4                                         4)  5
10.  Ո՞ր  քիմիական  տարրի  ատոմներն  են  մտնում  թվարկված  բոլոր  նյութերի  բաղադրության     
     մեջ. նատրիումի  պերօքսիդ, օզոն, ածխածնի(IV) օքսիդ, քլորակիր, ծծմբական  անհիդրիդ,
     ազոտական  թթու, ածխաթթու.
1)    ծծումբ                          2)  քլոր                            3)  թթվածին                          4)  ածխածին
                                                                                   -2-
11.  Համապատասխանեցրե´ք  նյութի  հատկությունները  և  անվանումը.
                    Հատկություններ
          Անվանում
ա)  բնորոշ  հոտով  թափանցիկ  հեղուկ
բ)   ջրում լուծվող  սպիտակ  պինդ  նյութ
գ)  մետաղական  փայլով  պինդ գունավոր  նյութ
դ)  ջրում  քիչ  լուծվող անհոտ, անհամ  գազ
1)    կավիճ
2)    սախարոզ
3)    քացախաքքու
4)    թթվածին
5)    յոդ
6)    քլոր
        Ո՞ր շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
       1)  ա3, բ2, գ5 , դ4                                                    3)   ա3, բ2, գ5 , դ6
 2) ա3, բ1, գ6 , դ4                                                     4)   ա6, բ1, գ5 , դ3                                                                         
      12.  Քանի՞  բարդ  նյութ  է  գրված  հետևյալ  շարքում` ջրածին,  թթու,  գլյուկոզ,  ազոտ,   օսլա,  
       ացետիլեն,  երկաթ, ածխաթթու գազ,  սպիտակուց,  աղ,  բութան, օզոն,  քրոմի  օքսիդ, կաուչուկ. 
1)     5                                          2)   7                                      3)   9                                             4)   10
      13. Ո՞ր խառնուրդների  բաղադրիչները կարելի  է  բաժանել թորման  եղանակով.
          ա)  շաքարի  և  կերակրի  աղի  ջրային  լուծույթի
          բ)   ամոնիումի  նիտրիտի  ջրային  լուծույթի
          գ)   ացետոնի  ջրային  լուծույթի
          դ)   ացետոնի  սպիրտային  լուծույթի
          ե)  քացախաթթվի  ջրային  լուծույթի
          զ)  նավթի
        1)  ա,բ,գ,դ                                     2)  բ,գ,դ,ե                               3)  ա,բ,ե,զ                                   4)  գ,դ,ե,զ
    14. Համապատասխանեցրեք  խառնուրդը  և  դրա  բաղադրիչների  բաժանման  եղանակը.
               Խառնուրդ
          Բաժանման  եղանակ
ա) բենզոլ  և  ացետոն
բ) բարիտաջուր
գ) երկաթի  և  ցինկի  փոշիներ
դ) աղ  և  ավազ
  1)  բյուրեղացում
  2)  մագնիսի  ազդեցություն
  3)  թորում
  4)  լուծում, զտում  և  գոլորշացում
  5)  գոլորշացում
 Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)    ա1, բ2, գ3, դ4                 2)  ա4, բ1, գ5, դ3                      3)  ա3, բ5, գ2, դ4                4)  ա3, բ4, գ2, դ1
     15.   Ո՞ր  խառնուրդների  բաղադրիչները  կարելի  է  բաժանել  շոգիացման  եղանակով.
 ա)  աղաթթվի
 բ)  կերակրի  աղի  ջրային  լուծույթի
 գ ) ամոնիումի  հիդրօքսիդի ջրային  լուծույթի
 դ) կալիումի  յոդիդի  սպիրտային  լուծույթի
 ե) քացախաթթվի  ջրային  լուծույթի
 զ) սպիրտի  ջրային  լուծույթի
                                                                          -3-
1)  ա,բ, զ                                 2)  գ, դ                                    3) ա, ե, զ                                4)  բ, դ                                                                                   
16.. Ո՞ր  տարրերը  կարող  են  առաջացնել  ալոտրոպ  ձևափոխություն` տարաձևություն.
   ա) H                             բ) O                          գ)  P                          դ) S                        ե) Cl 
       1)  ա,դ,ե                               2)  բ,գ,դ                                     3)  ա,բ,գ                                        4)  բ,դ,ե
17. Ո՞ր մեծությունը  կամ  հատկանիշը  կարող  է  փոփոխվել  քիմիական  ռեակցիաների   
         ընթացքում.          ա) մոլեկուլների  թիվը,          բատոմների  թիվը,         գ)  նյութի  բնույթը,
         դ)  նյութերի  գումարային  զանգվածը,      ե)  նյութերի  գույնը.
             1)  բ,գ,դ                              2)  ա,գ,ե                                   3)  ա,բ,ե                                         4)  բ,գ,դ
18.  Հետևյալ  երևույթներից  որո՞նք  են  քիմիական.
        ա)  հեղուկ  օդից  ազոտի  ստացումը                                      ե)  երկաթի  ժանգոտումը
        բ)  մագնեզիումի  այրումը  թթվածնում                                  զ)  նավթի  թորումը
        գ)  յոդի  սուբլիմացումը                                                              է)  նավթի  կրեկինգը
        դ)  սոդայի  փոխազդեցությունը  աղաթթվի  հետ
        1)  ա, բ, գ, դ                             2)   բ, դ, ե, է                             3)  բ, դ, ե, զ                        4)  ա, բ, գ, զ
19.  Ո՞րն  է  զանգվածի  ատոմային  միավորը(զ.ա.մ.)
1)    13C ատոմի  զանգվածի  1/12  մասը               3)  12C  ատոմի  զանգվածի 1/12  մասը
2)    12C  ատոմի  զանգվածը                                   4)  2H  ատոմի   զանգվածը
20.  Ո՞րն  է  զանգվածի   ատոմային  միավորի(զ.ա.մ.)  թվային  արժեքը` գրամներով.
        1)  1,66. 10-27                                              2)  6,02. 10-24                                                   3)  1,66. 1023                                                  4) 1,66. 10-24 
21.  Քանի՞  զ.ա.մ. է 10  գրամը. 
1)    1,66. 1023                                                 2)  6,02. 1024                                                  3)  1,66. 1027                                                    4)  6,02. 1023
22.  Ո՞րն  է  զանգվածի  միավորը  միջազգային  համակարգում.
1)    գ                                       2)  կգ                                           3)  մգ                                         4)  տ
23.  Ո՞ր  ատոմի  զանգվածն  է  9,3  . 10-23  գ.
1)      թթվածնի                       2)  երկաթի                                  3)   ազոտի                               4)  պղնձի
24.  Որքա՞ն  է   0,15 . 1025   քլորի  մոլեկուլների  զանգվածը(գ).
  1)   142                                                           2)  120                                            3)   177                                       4)  17,7     
25.  Թթվածնի  քանի՞  մոլ  ատոմ  կա  ալյումինի  օքսիդի  մոլեկուլում.
   1)  4                                                               2) 1,806 . 1024                                   3)   2                                            4)  3
26.  Որքա՞ն  է   երկաթի  մեկ  ատոմի  զանգվածը (կգ).
1)    56                                         2)  9,3. 10-26                                                  3)  9,3. 10-23                                                    4)  3,4. 1023
27.  Որքա՞ն  է  երկաթի  մեկ  իոնի  զանգվածը(զ.ա.մ.).
1)    56                                        2)  9,3. 10-26                                                  3)  4,48. 10-23                                                  4)  52
28. Որքա՞ն  է  ծանր  ջրի (D2O)  մեկ   մոլեկուլի  զանգվածը (գ).
1)    18                                          2)  20                                          3)  2,99. 10-23                                           4)  3,32. 10-23

                                                                              -4-
29. Որքա՞ն  է  տարրի  մեկ  ատոմի  զանգվածը(գ), եթե  դրա  հարաբերական ատոմային զանգվածը 
      64  է.    1)  1,06. 10-22                                             2)  6,02. 10-22                                        3)  6,02. 10-24                                         4)  6,02. 10-23                                                                                           
30.  Ո՞ր  նյութն  է  պարունակում  առավելագույն  թվով  մոլեկուլ.
  1) 36 գ ջուրը                     2)   16 գ ջրածինը                   3)  16 գ թթվածինը         4)  28 գ ազոտը
31.  Ալմաստի  զանգվածը  գնահատվում  է կարատներով (մեկ կարատը 200 մգ է): Աշխարհում 
   հայտնի  Գոյաս անունը  կրող ալմաստի զանգվածը 600 կարատ է: Ածխածնի  քանի՞  ատոմ  
   է  պարունակվում  այդ  ալմաստի  բյուրեղում.
1)     6,02 . 1024                                           2)   1 . 105                                          3)   1,204 . 1025                                           4)   6,02 . 1028
32.  Որքա՞ն  է  0,4 մոլ  նյութաքանակով  պրոպանի  ծավալը (ն.պ.) 
1)    8                                                2)   8,96                               3)  0,8                                         4)  5,6
33.  Որքա՞ն   է  ածխաթթու  գազի  խտությունը (գ/լ, ն.պ.).
1)     1,25                                         2)  1,50                                   3)   1,43                                         4)  1,96    
                   34.  Քանի՞  մոլեկուլ  է  պարունակվում  ջրի  մեկ  լիտրում(ρ=1գ/մլ).
       1) 6,02 • 1023                            2)  3,35 • 1024                         3)  3,34 • 1025                                               4)  3,35 • 1023  
35. Որքա՞ն   է   ազոտի  հարաբերական  խտությունն  ըստ  ջրածնի.
1)   14                                            2) 7                                            3)  2                                                 4)  28 
36.  Ո՞րն  է  ֆոսֆորի  օքսիդի  քիմիական  բանաձևը, որում  ֆոսֆոր  տարրի  մոլային բաժինը  0,4  է, իսկ  մեկ  մոլեկուլի  զանգվածը` 3,65 .10-22 գ.
1)  P2O3                                                           2)  P4O6                                                          3)  P2O5                                                                4)  P4O5                                                                                   
37.  Համապատասխանեցրե՛ք  նյութի  քիմիական  տարրի  նշանը  և  դրա  բարձրագույն  օքսիդի  հիդրատի  ընդհանուր  բանաձևը.
 Քիմիական  տարրի  նշանը               
 Օքսիդի  հիդրատի  ընդհանուր  բանաձևը
                   ա)  S
                   բ)  P
                   գ)  N
                   դ)  C
   
1)    H2RO3
2)    H3RO4
3)    H2RO4
4)    HRO3
5)    HRO2 
          Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.                                                    
    1)    ա3, բ2, գ1, դ3             2)  ա5, բ4, գ5, դ2               3)  ա5, բ4, գ1, դ4              4)  ա3, բ2, գ4, դ1 
38.   Համապատասխանեցրե՛ք  նյութի  քիմիական  բանաձևը  և  դրանում  մեծ  զանգվածային
       բաժին  ունեցող  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածը.
  Նյութի  բանաձև      
           Ar
ա)  Fe2O3
բ)  Na2S2O3
գ)  CaCO3
դ)  FeS2
1)  32
2)  64
 3)  56
4)  29
 5) 16

          Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.                                                                                                                                                           
 1) ա3, բ1, գ5, դ4               2)  ա3, բ1, գ2, դ1                  3)  ա3,բ4,գ5, դ1                4)  ա3, բ1, գ5, դ1
                                                                                     
39.   Գազային  խառնուրդը   պարունակում  է  հավասար    ծավալներով   թթվածին  և  ազոտ: 
        Որքա՞ն   է   գազային  խառնուրդի  հարաբերական  խտությունն  ըստ  հելիումի.
      1)    30                                                 2)  28                                    3)  15                                         4)  7,5
40. Միացություններում  +1  օքսիդացման  աստիճան  դրսևորող  ո՞ր  մետաղի  օքսիդում  է
թթվածնի  զանգվածային  բաժինն  է  17,02 %.  
 1)   Li                                              2)  K                                                3)  Cu                                             4) Ag
41.  Տարրի  բարձրագույն  օքսիդի  բանաձևն  է  RO3: Այդ  տարրի  ջրածնային միացությունը  պարունակում  է  2,47%  ջրածին:  Ո՞րն  է  այդ  տարրը.
       1)  ծծումբը                                 2)  սելենը                                  3)  տելուրը                            4)  պոլոնիումը  
42.  Ո՞րն  է  CR2   միացության  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը, եթե  դրանում  R      
      զանգվածային  բաժինը  84,21%  է.     1)   88                       2) 78                          3) 76                        4)  44
43..Ֆտորի  թթվածնային  միացությունն  ունի  հետևյալ բաղադրությունը՝ 70,37%  F  և  29,63 % O 
        (ըստ  զանգվածի): Որքա՞ն  է  այդ  նյութում  թթվածնի   օքսիդացման  աստիճանը.
1)    -2                                    2)  -1                                          3)   +1                                        4)  +2  
44.  Որքա՞ն  է  ատոմների  թիվը  միացության  պարզագույն  բանաձևում, եթե  դրանում  տարրերի
       զանգվածային  բաժիններն  են` K(26,53%), Cr(35,37%%), O(38,10%).
 1)   7                                      2)  4                                            3)  11                                          4)  5                                                                                                                                                                     
45.  Ո՞րն   է  քիմիական  միացության  բանաձևը, որում  երկաթ  և  թթվածին  տարրերի  զանգվածների  հարաբերությունը  7  :  3  է.
 1)   FeO                                 2)  FeO3                                      3)  Fe2O3                                   4)  Fe3O4
46.  Փոխազդել  են  ածխածնի  100  ատոմ  և  թթվածնի  50  մոլեկուլ: Որքա՞ն  է  ստացված   
      միացության  մեկ  մոլեկուլում  ատոմների  ընդհանուր  թիվը.
      1)   2                                        2)  4                                            3)  3                                            4)  5
47.  Էթիլենի  որոշակի  թվով  մոլեկուլներ  պարունակող  նմուշում  ատոմների  թիվը  քանի՞   անգամ 
      է  մեծ  նույնքան  մոլեկուլներ  պարունակող  օզոնում  առկա  ատոմների  թվից.
1)  3                                       2)  4                                           3)  2                                              4)   5
48.   Բրոնզի  բաղադրությունն  ըստ  զանգվածի  հետևյալն  է. մոտ  68% պղինձ և 32%  անագ:
 Անագի  մեկ  ատոմին պղնձի  քանի՞ ատոմ  է բաժին  ընկնում  այդ համաձուլվածքում:
 1)  2                                         2)  10                                         3)  4                                     4)   7

49.   Որքա՞ն  է  սպիտակ  ֆոսֆորի  1 մլն  և  թթվածնի  5 մլն  մոլեկուլների  միացման  արգասիքի     
        պարզագույն  բանաձևում  ատոմների գումարային  թիվը.
1)  7                                     2)  14                                         3)  5                                       4)   10
48.  Որքա՞ն  է  թթվածին   տարրի  զանգվածային  բաժինը (%)  ծանր  ջրում` D2O  մոլեկուլում.
1)  25                                        2)   29,4                                       3)  70,6                              4)  80
49.  Լաբորատորիայում  օզոն  ստանալու  նպատակով  փակ  անոթում  գտնվող  թթվածինը    
      ենթարկել  են  էլեկտրական պարպման,  ինչպե՞ս  է  փոխվում  անոթում  գտնվող   գազի   
      զանգվածը.   1)  չի  փոխվել               2) մեծացել  է              3) պակասել  է          4) մեծացել  է  աննշան
                                                                                          
50.  Հաստատե՛ք   կամ   հերքե՛ք  պնդումների   ճմարտացիությունն  ըստ  նյութի  բանաձևի   
       կատարվող  հաշվարկների  վերաբերյալ.
   1)     Ծծմբի (IV)  օքսիդի  մոլեկուլում  տարրերի  զանգվածային  բաժինները  հավասար  են: +
   2)     Դեզօքսիռիբոզի  մոլեկուլում  ածխածին  և  թթվածին  տարրերի  ատոմների  մոլային  բաժինները  հավասար  չեն:+
   3)     Ջածնի  պերօքսիդի մոլեկուլում  ջրածին և թթվածին  տարրերի  զանգվածները  հավասար են: -
   4)     Ջրածնի  ատոմների  քանակը  36 գ ջրում  4 մոլ  է:   +
   5)     22 գ   ածխածնի (IV)  օքսիդում  պարունակվում  է  3,011023 թթվածնի  ատոմ: -
   6)     Օդում  ծծմբի  և  թթվածնի  զանգվածների  հարաբերությունը  1 : 2  է:  -
51.  Համապատասխանեցրե՛ք  նյութի   քիմիական   բանաձևը  և   դրանում  դրական   և
բացասական   օքսիդացման  աստիճան  ունեցող  տարրերի  զանգվածային  հարաբերությունը.
  Նյութի  բանաձև      
    Զանգվածային    հարաբերություն
    ա)  N2O
    բ)  NO
    գ)  N2O3
    դ)  NO2

1)  7 : 8
2)  7 : 20
3)  7 : 4
4)   7 : 12
5)  7 :  16

     Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)     ա3, բ1, գ4, դ3                2)  ա3, բ1, գ4, դ5                    3)  ա2, բ1,գ1, դ5                    4) ա2, բ1, գ4, դ5
52.  0,2  մոլ  Ca(OH)2 պարունակող  լուծույթից  ո՞ր  դեպքում  նստվածք  չի  առաջանա, եթե
        լուծույթի  մեջ  բաց  թողնվի  ածխաթթու  գազ.
1)     0,1 մոլ                             2)   0,2 մոլ                                3)   0,3 մոլ                         4)   0,4 մոլ
53.  Անհայտ  մետաղի  հիդրիդը, որի  զանգվածը  21 գ  է,  ջրով  մշակելիս  անջատվել  է  2 գ
ջրածին: Որքա՞ն  է  մետաղի  հիդրիդի  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ).
       1)  8                                         2)  24                                         3)  42                                  4)  26

54. Որքա՞ն  է  նստվածքի  զանգվածը, որն  առաջանում  է  2,24լ (ն.պ.) ածխածնի(IV)  օքսիդը            
       ավելցուկով   վերցրած  կրաջրի  մեջ  անցկացնելիս.
   1)  10                                           2)  30                                                3)  13                                             4)  21                                                                                                             
55.  Փակ  անոթում  փոխազդեցության  մեջ  է  դրվել  3,2 գ ծծմբի  գոլորշի  և  6,4 գ թթվածին:            
       Քանի՞  լիտր  ծծմբի (IV) օքսիդ  կառաջանա, երբ  ելանյութերը  լրիվ  փոխազդեն.
   1)  11,2                                        2)  22,4                                             3)  1,12                                          4)  2,24  
56.  Ի՞նչ  զանգվածով  կալիումի  քլորիդ (կգ)  պետք  է  տալ  հողին, որ  համարժեք  լինի  101  կգ  կալիումի  նիտրատին`  KNO3.        
1)  149                                      2)  74,5                                       3)  37,25                                      4)  300
57.  Ի՞նչ զանգվածով (տ) ածխածին  է  անհրաժեշտ  80 տ  երկաթի(III)  օքսիդը  մետաղի փոխարկելու  համար, եթե ածխածինը  օքսիդանում  է  մինչև  ածխածնի(II) օքսիդ.
1)  2,25                                2) 4,5                                        3)  9                                                    4)  18
58.   Որքա՞ն  է երկաթի  օքսիդի  հարաբերական  մոլեկուլային  զանգվածը, եթե  դրա 19,68 գ 
       զանգվածով  նմուշը  մինչև  մետաղ  վերականգնելու  համար  ծախսվել  է  8,2656 լ (ն.պ.)
       ծավալով  ջրածին. 
      1)  72                                          2)    160                                   3)  232                                       4)   104
59.  Որքա՞ն  է  պղնձի(II) նիտրատի  ջերմային  քայքայման  ռեակցիայի  պինդ  արգասիքի       
       մոլեկուլում  դրական  և  բացասական  օքսիդացման  աստիճան  ունեցող  տարրերի    
       զանգվածների  հարաբերությունը.
1)    1 : 4                                    2)  4 : 1                                    3)  7 : 16                                     4)  16 : 7  
60. Օրգանիզմում  գլյուկոզի  թթվածնավոր  և  անթթվածին  ճեղքումներին  մասնակցում  է  մի 
      նյութ,  որի  20  մոլեկուլի  զանգվածը   3,256 · 10-21  գ  է:  Որքա՞ն  է  այդ  նյութի  հարաբերական    
      մոլեկուլային  զանգվածը.
       1)  98                                         2) 56                                        3) 80                                                4) 40
61.  Միացություններում  +6  օքսիդացման  աստիճան  ցուցաբերող  քիմիական  տարրի   
      առաջացրած   0,875 գ  զանգվածով  երկհիմն  թթվի  քայքայումից  գոյացել  է 0,812 գ  այդ  թթվին  
     համապատասխանող  օքսիդ: Որքա՞ն է  թթվի  մոլային  զանգվածը (գ/մոլ).
        1)  250                                 2)   210                                3)  162                                  4)  98
62.  Քիմիական  տարրի  բարձրագույն  օքսիդացման  աստիճանը  +7  է:  Հայտնի  է, որ  այդ   
 տարրի  21,3 գ  քանակապես  միանում  է  ջրածնի  հետ, որը դուրս  է  մղվում  թթվից  5,4 գ
        ալյումինի կողմից: Որքա՞ն  է  տարրի  հարաբերական  ատոմային  զանգվածը.            
   1)  27                                     2) 19                               3)   127                                4)  35,5
63. Համապատասխանեցրեք  գազի  նյութաքանակը (մոլ), դրանում  պարունակվող  մոլեկուլների   
      թիվը  և  նորմալ  պայմաններում  զբաղեցրած  ծավալը (լ).
Նյութաքանակ
  Մոլեկուլների  թիվ
   Ծավալ
   ա)  0,15
   բ)   0,3
   գ)   0,6
   դ)  1,2
       1)  3,6 • 1023
       2)  7,2 • 1023
       3)   9 • 1022
       4)  1,8 • 1023
  Ա)  3,36
  Բ)  6,72
  Գ)  13,44
  Դ)  26,88
 Ո՞ր  շարքի   բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)    ա3Ա,  բ4Բ,  գ3Ա,  դ2Դ                                            3)  ա1Դ,  բ3Ա,  գ4Բ,  դ2Դ                                                               
       2)   ա3Ա,  բ4Բ,  գ1Գ,  դ2Դ                                             4)  ա3Դ,  բ4Բ,  գ2Դ,  դ3Ա
64.  Ի՞նչ  ծավալով (լ,ն.պ.) մեթան  պետք  է  այրել  անհրաժեշտ  ծավալով  օդում, որպեսզի սկզբնական  պայմանների  բերելուց  հետո մնացած  գազի ծավալը  կազմի  72 լ.
1)    4                                         2)  6                                       3)  8                                       4)  10  
                                                                            
65.  Ջրածնի  և  թթվածնի  30 լ  խառնուրդը  պայթեցնելուց  հետո  մնացել  է  3 լ թթվածին: Որքա՞ն  է    
      ջրածնի  ծավալային  բաժինը (%) ելային  խառնուրդում.
           1)    60                                       2)  40                                      3)  20                                     4)  80
66.  Որոշակի  ծավալով (ն.պ.)  թթվածնի  և  ավելցուկով  վերցրած  ջրածնի  խառնուրդը    
 պայթեցնելիս  առաջացել  է  45 գ ջուր: Որքանո՞վ  է  կրճատվել  խառնուրդի  ծավալը   
 սկզբնական  պայմանների  բերելուց հետո.                                                                                                           
        1)  33,6                                    2)   48                                        3)  84                                    4)  39
67.  Ջրածինը  խառնել  են  2,5 մոլ  օդին  և  այրել:  Ջուրը  հեռացնելուց  հետո  ստացված  գազային 
       խառնուրդի  խտությունն  ըստ  հելիումի  դարձել է 1,8:  Ի՞նչ քանակով (մոլ)  ջրածին  են 
       խառնել  օդին.       1)  9                             2)  8                              3)  7                              4)  6 
68.  Ինչ-որ  մետաղի  օքսիդը  փոխազդելով  ազոտական  թթվի  հետ`  գոյացնում  է  34 գ 
նիտրատ  և  3,6գ  ջուր: Ո՞ր  մետաղի  օքսիդն  է  վերցվել.
      1)  Ag                                       2)  K                                         3)  Cu                                      4)  Na
69.  Համապատասխանեցրեք   յուրաքանչյուր  նյութից  մեկական  մոլ  պարունակող  գազային  խառնուրդները, նորմալ  պայմաններում դրանց  խտությունները(գ/լ) և խառնուրդի  միջին 
մոլային  զանգվածները (գ/մոլ).   
 Գազային  խառնուրդ
  Խտություն
 Խառնուրդի  միջին   մոլային    
                     զանգված
   ա)  H2S   և   N2
   բ)   SiH4  և  Ar
   գ)   Ne  և  SO2
   դ)   CO  և  CO2
   ե)   H2  և  CO2
  1)  1,03
  2)  1,38
  3)  1,61
  4)   1,88
  5)  1,16
   
                        Ա)   18
                        Բ)    23
                        Գ)    31
                        Դ)    36
                         Ե)   42
 Ո՞ր  շարքի   բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)    ա3Գ,  բ2Դ,  գ5Ե, դ4Ա, ե1Բ                                            3)  ա2Գ,  բ3Դ,  գ4Ե,  դ3Դ, ե1Բ                                                    
 2)   ա3Ա,  բ4Բ,  գ1Գ,  դ2Դ, ե5Բ                                           4)  ա2Գ,  բ3Դ,  գ4Ե,  դ5Ա, ե1Ա
70.  Համապատասխանեցրե՛ք  ռեակցիաների  ելանյութերը  և  վերջանյութերը.
               Ելանյութ
          Վերջանյութ
   ա) SiO2 + Na2O   t >
   բ) SiO2 + H2O —›
   գ) SiO2 + Na2CO3    t >
   դ) SiO2 + NaOH   t >


1)  Na2SiO3 + CO2
2)  Na2SiO3
3)  H2SiO3
4)  Na2SiO3 +  H2O
5)  Na2SiO3 + CO
6) չեն  փոխազդում
      


     
    
  Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)  ա1, բ5, գ3, դ2              2)  ա4, բ1, գ3, դ5                3)  ա2, բ6, գ1, դ4                4)  ա2, բ6, գ6, դ2
                                                                                           
71.  Համապատասխանեցրեք  քիմիական  տարրի  նշանը,  դրա  բարձրագույն  օքսիդի  հիդրատի ընդհանուր բանաձևը   և  հիդրատում  տարրի  օքսիդացման  աստիճանը.
 Տարրի  քիմիական 
           նշան                 
  Օքսիդի  հիդրատի             
       ընդհանուր      
         բանաձև
    Տարրի  օքսիդացման        աստիճանը
ա)  Cu
բ)   Li
գ)  Al
դ)  S
ե)  N
  1)  ROH
  2)  R(OH)2
  3)  H2RO4
  4)  H3RO3
  5)  HRO3 
  Ա) +3
  Բ)  +1
  Գ)  +4
  Դ)  +2
  Ե)  +6
  Զ)  +5
  Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.                                                                                 
1)    ա2Ա, բ1Գ, գ4Ա, դ4Գ, ե4Ե                                       3)  ա3Բ, բ1Դ, գ4Ա, դ3Գ, ե5Դ                               
 2)   ա2Դ, բ1Բ, գ4Ա, դ3Ե, ե5Զ                                        4)  ա2Դ, բ1Բ, գ4Բ, դ5Զ, ե3Գ  
72.  Համապատասխանեցրեք  օլեումում  անջուր  ծծմբական  թթվի  և  ծծմբի(VI)  օքսիդի  մոլային
        հարաբերությունը  դրանում  ծծմբի(VI) օքսիդ  նյութի  և  ծծումբ  տարրի  զանգվածային
        բաժինների (%)  հետ.                                                                                                                                                                
    n(H2SO4) : n(SO3)  
    ω(SO3)
       ω(S)  
   ա)   1 : 0,5

  1)  16,95

Ա)   34,78
   բ)    1 : 0,25

  2)  24,62
Բ)    34,46
  գ)    1 : 0,4  
  3)  28,99
Գ)    33,90      

       Ո՞ր  շարքի   բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)    ա3Գ,  բ2Դ,  գ2Բ           2)   ա2Ա,  բ1Բ,  գ3Գ             3)  ա3Ա,  բ1Գ,  գ2Բ                4)  ա3Գ,  բ1Դ,  գ2Բ
            73.  Համապատասխանեցրեք   ռեակցիաների  ելանյութերը  և  վերջանյութերը.       
       Ելանյութ
        Վերջանյութ
  ա)  Al4C3  +  H2O —›
  բ)  Al4C3 + HCl —›
  գ)  Al2O3  +  HCl—›
  դ)  Al  +  HCl —›
  1)  AlCl3  +  CCl4   
  2)  AlCl+  H2
  3)  Al(OH)3  +  CH4
  4)  AlCl3  +  CH4
  5)  AlCl3  +  H2O
 
   Ո՞ր շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
         1)     ա5, բ1, գ2, դ3              2) ա3, բ4, գ5, դ2                   3)  ա3, բ1, գ2, դ5              4)  ա5, բ2, գ1, դ4   
74.  Ո՞ր  շարքում  են  համապատասխանաբար  հիմնային  օքսիդի, հիմքի  և  աղի  բանաձևեր.
1)     CaO, CuCl2, H2SO4                                                          3)  SiO2, Al(OH)3, H3PO4
2)     MgO, Ba(OH)2, CuSO4                                                    4)  CaO, Zn(NO3)2, Ba(OH)2     
                                                                             
75.  Որո՞նք  են  1, 2, 3, 4  նյութերը  փոխարկումների  հետևյալ  շղթայում.
               Cu    1  ›   CuO    2  ›  CuSO4    3  ›  CuCl2    4  ›  Cu(OH)2
1)    H2,H2SO4, HCl, KOH                                        3)  O2, H2SO4, BaCl2, KOH
2)    H2O, SO3, NaCl, NaOH                                     4)  O2, SO3, HCl, H2O
76.   Հետևյալ  միացություններում  որոշեք  ազոտի  օքսիդացման  աստիճանը`  ա)  N2H4,
 բ)  NH2OH,  գ)  NH4Cl,  դ)  HNO3ե)  NH3զ)  HNO2է)  C2H5NH3ClՈ՞ր  միացություններում  է 
ազոտի  օքսիդացման  աստիճանը  -3
        1)  ա բ, գ                            2)  գ, ե, է                              3)  ե, զ, է                                 4)  բ, դ, զ
77.    NaOH,  H2SO4, Al(OH)3, Cu(OH)2, Ca(OH)2, Fe(OH)3  միացություններից  մի  քանիսը  հնարավոր  է  ստանալ  համապատասխան  օքսիդի  և  ջրի  միացումով: Որքա՞ն  է  հնարավոր  ռեակցիաների  հավասարումների  գործակիցների  գումարը.
        1)  10                                        2)  25                                     3)  4                                         4)  6  
78.  Որո՞նք  են  միացման  ռեակցիաների  հավասարումներ. 
        ա)   4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3                                              գ)   2NaOH  +  H2SO4  = Na2SO4  + 2H2O
        բ)   Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu                                           դ)  CaO + CO2 = CaCO3
       1)  բ,դ                                          2)  ա,դ                                3)  ա,գ                                    4)  ա,բ
       79. Համապատասխանեցրեք  տրված  գազային  նյութերի  բանաձևերը, դրանց  հարաբերական 
      խտությունն  ըստ օդի (Mօդ = 29գ/մոլ)  և  յուրաքանչյուր  նյութի  32 գ  զանգվածով  նմուշի    
       քանակը (մոլ).
         Բանաձևեր
   Հարաբերական
խտությունն  ըստ  օդի
      Քանակ (մոլ)
       ա)  HBr
       բ)  HI
      գ)  O2
      դ)  SO2

       1)  1.1
       2)  2,2
      3)  2,8
      4)  4,4
   
  Ա)  1
  Բ)  0,25
  Գ)  0,395
  Դ)  0,5

  Ո՞ր  շարքի  բոլոր  պատասխաններն  են  ճիշտ.
1)   ա3Դ, բ4Բ, գ3Ա, դ2Դ                                             3)   ա3Գ, բ4Բ, գ1Ա, դ2Դ            
 2)   ա1Ա, բ3Գ, գ4Բ, դ2Դ                                             4)  ա3Գ, բ2Դ, գ3Ա, դ4Բ 

                   80.  Ածխածնի(IV)  և  (II)  օքսիդների  8 լ   (ն.պ.) խառնուրդն  անհրաժեշտ  քանակով  թթվածնում   այրելիս                 ծավալը  կրճատվել  է  2 լիտրով: Հաստատե΄ք  կամ  հերքե΄ք  պնդումների  ճշմարտացիությունը  խնդրի                          վերաբերյալ.
1)    Ածխածնի(IV) օքսիդի  մոլային  բաժինը  սկզբնական  խառնուրդում  50 %  է: +
2)    Սկզբնական  խառնուրդի  միջին  մոլային  զանգվածը  37,5 գ/մոլ է:-
3)    Թթվածին  տարրի  զանգվածային  բաժինը  սկզբնական  խառնուրդում  69,9 % է: -
4)    Թթվածին  տարրի  ատոմների  մոլային  բաժինը  խառնուրդում 60 %  է: -
5)    Սկզբնական խառնուրդում առկա  ածխածնի(II) օքսիդով հնարավոր է երկաթի(II) օքսիդից  վերականգնել  10 գ  երկաթ:+ 
6)    13,8 գ  կալիումի  կարբոնատ  պարունակող  լուծույթի  մեջ  գազերի  ելային  խառնուրդը  մղելիս  կստացվի  աղերի  հավասարամոլային  խառնուրդ: +

Ցեղասպանություն

Ցեղասպանության իրագործման համար անհրաժեշտ է կենտրոնացված ծրագիր և դրա իրագործման ներքին կառուցակարգ (մեխանիզմ), ինչն էլ ցեղասպանությունը դ...